ความแตกต่างระหว่าง Shunt และเบรกเกอร์เที่ยวสวนท่ง

- Apr 30, 2018-

เปิดตัวสวนท่ง MN
รุ่น MN เปิดตัดวงจรเมื่อแรงดันของแหล่งจ่ายมีค่าต่ำกว่า 35% ของแรงดันพิกัดของสหประชาชาติ
สวนท่งสะดุด รวมกับการปิดฉุกเฉินปุ่ม ให้สะดุด fail-safe รุ่น MN อย่างต่อเนื่องมา เช่นถ้าหยุดจ่าย:
หรือ โดยสมัครใจ ปุ่มฉุกเฉินปิด ตั้งใจ ผ่านไฟหรือสายไฟชำรุด สูญหาย
เปิดตัวกระตุ้นให้เกิดการเปิดของเบรคเกอร์
รุ่น MX shunt
รุ่น MX เปิดเบรคเกอร์ผ่านมีแรงกระตุ้นชนิด (u 20 ms) หรือรักษาใบสั่ง
เปิดเงื่อนไข:
เมื่อมารุ่น MX จะโดยอัตโนมัติเปิดเบรคเกอร์ มั่นใจเปิดสำหรับเป็นแรงดันไฟฟ้า U u 0.7 x สหประชาชาติ